Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

 • Khi có thể truy cập trang web này, bạn đã nói đồng ý để bị ràng buộc bởi những điều này
 • Điều kiện và điều khoản trang web hữu ích, tất cả các luật và quy định và quy tắc có liên quan,
 • và đồng ý rằng bạn có thể chịu trách nhiệm cho việc tuân thủ với bất kỳ địa phương có liên quan
 • pháp luật và các quy định. Nếu bạn không chấp nhận những điều khoản này, bạn sẽ bị cấm
 • sử dụng hoặc có thể truy cập trang web này. Các loại tài liệu được tìm thấy trong trang web này là
 • được thanh toán bởi bản quyền và luật thương hiệu có liên quan.

2. Use License

 • Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao từ các tài liệu
 • (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web ranapcz.com cho riêng tư
 • chỉ xem phi thương mại tạm thời. Đây thực sự là việc cấp giấy phép,
 • không thực sự thay đổi tiêu đề và theo giấy phép này, bạn có thể không:
 • sửa đổi hoặc sao chép các loại vật liệu
 • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại)
 • nỗ lực dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web ranapcz.com.
 • xóa mọi bản quyền hoặc bất kỳ ký hiệu độc quyền nào khác trong tài liệu hoặc
 • chuyển các loại vật liệu cho một người khác hoặc trên gương Mirror các loại vật liệu trên mọi máy chủ khác.
 • Giấy phép này sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu bạn vi phạm những hạn chế này và có thể kết thúc bởi ranapcz.com bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu đó hoặc khi chấm dứt giấy phép, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer

 1. Các loại tài liệu trên trang web ranapcz.com. ranapcz.com sẽ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bày tỏ hay ngụ ý nào, và từ đó từ chối và phủ nhận các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp với mục đích hoặc không vi phạm quyền pháp lý hoặc bất kỳ vi phạm pháp luật nào khác . Hơn nữa, ranapcz.com không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về độ chính xác, kết quả có khả năng hoặc tuổi thọ của việc sử dụng các loại tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc các tài liệu khác được liên kết với các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên quan đến trang web này.

4. Limitations

Trong mọi trường hợp, ranapcz.com hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các loại tài liệu trên trang web của ranapcz.com, ngay cả khi ranapcz.com hoặc có lẽ là đại diện được phê duyệt của ranapcz.com tiếp tục được thông báo bằng miệng hoặc có thể bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không để các giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không ảnh hưởng đến bạn.

5. Revisions and Errata

Các loại tài liệu xuất hiện trên trang web ranapcz.com có ​​thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. ranapcz.com không bảo đảm rằng các tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. ranapcz.com có ​​thể thực hiện thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo. ranapcz.com doesn, tuy nhiên, thực hiện bất kỳ cống hiến để cập nhật các loại tài liệu.

6. Links

ranapcz.com đã xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của mình và có thể chịu trách nhiệm cho các mục trong trang web được liên kết đó. Việc đưa vào liên kết với một liên kết không đề nghị chứng thực bởi ranapcz.com từ trang web. Việc sử dụng các trang web được liên kết như vậy đạt đến rủi ro riêng của người dùng.

7. Site Terms of Use Modifications

ranapcz.com có ​​thể sửa đổi các mối quan hệ này để sử dụng vì trang web của nó bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo. Áp dụng trang web này, bạn đã nói đồng ý để trở nên bị ràng buộc thông qua hình thức hiện tại của các Điều kiện và điều khoản này hữu ích.

8. Governing Law

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến ranapcz.com Trang web của liên kết sẽ được kiểm soát bởi các luật và quy định từ Điều kiện gần đây Bạn có thể mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Điều kiện chung và các điều khoản liên quan để sử dụng một trang web.

Privacy Policy

Sự riêng tư của bạn là điều cần thiết cho tất cả chúng ta. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách bảo hiểm này để đảm bảo rằng bạn chắc chắn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Các tiếp theo phác thảo chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

 • Trước hoặc trong thời gian thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tìm hiểu các mục đích mà chi tiết đang được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục đích hoàn thành các mục đích cá nhân theo chúng tôi cũng như cho các mục đích tương thích khác, trừ khi tất nhiên chúng tôi có sự đồng ý của em bé liên quan hoặc khi cần thiết về mặt pháp lý.
 • Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin cá nhân dài như thiết yếu cho việc thực hiện các mục đích cá nhân.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện được ủy quyền và công bằng và, khi thích hợp, sử dụng sự hiểu biết hoặc đồng ý của em bé có liên quan.
 • Dữ liệu riêng tư nên áp dụng cho các nhu cầu mà nó sẽ được sử dụng và, theo hướng mức độ cần thiết cho các mục đích cá nhân, phải chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật hơn.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, ngoài việc truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp dễ dàng cho khách hàng chi tiết về các thông lệ và chính sách của chúng tôi liên quan đến việc kiểm soát thông tin cá nhân.

Chúng tôi dành riêng để thực hiện công việc kinh doanh tuân thủ các khái niệm này để đảm bảo tính bảo mật của các chi tiết riêng tư được bảo vệ và duy trì.